• نیوبرانزویک
 • بریتیش کلمبیا
 • انتاریو
 • منیتوبا
 • کبک
 • آلبرتا
 • ساسکچوان
 • پرنس ادوارد آیلند
 • نوااسکوشیا
 • نیوفونلندولابرادور
 • یوکان
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 

استان کبک لیست مشاغل مخصوص به خود را دارد و فرد متقاضی با توجه به امتیاز های خود و حداقلی از دانش زبان فرانسه می تواند از این روش اقدام کند . اشخاص مجرد باید امتیاز ۴۹ و افراد متاهل ۵۷ امتیاز از موارد زیر را کسب کنند:

که با در نظر گرفتن ۶ امتیاز وفق پذیری این امتیاز ها به ترتیب ۵۵ و ۶۳ خواهد شد .

1-مدرک تحصیلی (حداکثر 12 امتیاز)
2-رشته تحصیلی(حداکثر 16 امتیاز)
3- مهارت زبان(حداکثر 22 امتیاز)
 
4-تجربه کاری(حداکثر 8 امتیاز)  
5-سن(حداکثر 16 امتیاز)
6-امتیاز همسر ( حداکثر ۱۶ امتیاز)
 
7-اقامت در کبک یا داشتن فامیل در کبک(حداکثر 8 امتیاز)  
8-داشتن دعوتنامه شغلی تأیید شده برای کبک(حداکثر 10 امتیاز)  
9-داشتن فرزند(حداکثر 8 امتیاز)
10- کفایت مالی (1امتیاز)
 

پشتیبانی شده توسط مرکز کامپیوتر ستارگان